Hearts War webview vn

① Trang Thông Tin: sẽ thấy LV N.Vật, LV Nghề, HP, MP, Lực Chiến

② Danh Mục: bạn sẽ mở nhiều lần trong khi thám hiểm.

③ B.Đồ Nhỏ: Nhìn thấy vị trì và các khu vực

④ Phím Ảo: Dùng để bạn di chuyển nhân vật.

⑤ B.T Tấn Công: Nhấn biểu tượng kỹ năng muốn dùng.

⑥ Th.Tin Xem tiến độ nhiệm vụ, Tổ Đội, Hỗ Trợ.

N.Vụ: Chính, Nghề, Ngày, xem thông tin và yêu cầu N.Vụ, ở “Xem Th.Tin”

– Tổ Đội: Có thể tạo Tổ Đội. có thể xem thông tin thành viên trước khi tham gia.

– Hỗ Trợ: Xem các hỗ trợ được áp dụng lên bản thân và thành viên trong đội.

⑦ Cửa sổ chat: bạn có thể thấy tin nhắn của người chơi khác trong kênh

⑧ Khác

Xem: bạn có thể điều chỉnh trong màn hình của bạn

– Thay đổi kênh: bạn có thể thay đổi kênh bằng cách nhấp vào

Bắt đầu: Di chuyển đến điểm bắt đầu của bản đồ nơi đặt ký tự hiện tại.

Hearts War webview vn

1. Bạn có thể tạo 2 Nhân Vật trong cùng máy chủ.

2. G.D Thông Tin

① Nhân Vật: Nhân vật của bạn và thông tin.

② Chổ Trống: Nhấn +, sẽ đi tới phần tạo Nhân Vật.

③ Xoá N.Vật: Bạn cần nhập đúng tên Nhân Vật muốn xoá.

Hearts War webview vn

1. Bạn có thể chọn 1 nghề như Pháp Sư Lãng Khách Hải Tặc

2. Và không thể thay đổi giới tính sau khi tạo Chỉ số không phụ thuộc vào giới tính.

Upgrade Stone Random Box
Hearts War webview vn

Random 1 Item from list
– Warrior’s Upgrade Stone x 10 ( 51.30%)
– Giant’s Upgrade Stone x 2 ( 41.30%)
– God’s Upgrade Stone x 1 ( 7.30%)
– P. Stone x 15 ( 0.10%)


Upgrade Stone Random Box
Hearts War webview vn

Random 1 Item from list
– Warrior’s Upgrade Stone x 10 ( 51.30%)
– Giant’s Upgrade Stone x 2 ( 41.30%)
– God’s Upgrade Stone x 1 ( 7.30%)
– P. Stone x 15 ( 0.10%)


Skill Stone Random Box

 

Random 1 Item from list
– Demonic Skill Stone x5 (24.98%)
– Lunatic Skill Stone x5 (24.98%)
– Mystic Skill Stone x5 (24.97%)
– Antique Skill Stone x5 (24.97%)
– Skill Stone Selection Box x20 (0.10%)


Skill Stone Random Box

 

Random 1 Item from list
– Demonic Moonstone x5 (24.98%)
– Lunatic Moonstone x5 (24.98%)
– Mystic Moonstone x5 (24.97%)
– Antique Moonstone x5 (24.97%)
– Skill Stone Selection Box x20 (0.10%)


Series Seal Random Box

 

Random 1 Item from list
– Lunatic Seal x5 (24.98%)
– Antique Seal x5 (24.98%)
– Demonic Seal x5 (24.97%)
– Mystic Seal x5 (24.97%)
– Soldier Seal x100 (0.10%)


Series Seal Random Box

 

Random 1 Item from list
– Lunatic Seal x5 (24.98%)
– Antique Seal x5 (24.98%)
– Demonic Seal x5 (24.97%)
– Mystic Seal x5 (24.97%)
– Soldier Seal x100 (0.10%)


Job Seal Random Box

 

Random 1 Item from list
– Sage Seal x100 (0.10%)
– Ronin Seal x1 (12.48%)
– Black Mage Seal x1 (12.48%)
– Pirate Seal x1 (12.49%)
– Chocolatier Seal x1 (12.49%)
– Mason Seal x1 (12.49%)
– Paladin Seal x1 (12.49%)
– Vampire Seal x1 (12.49%)
– Priest Seal x1 (12.49%)


Job Seal Random Box

 

Random 1 Item from list
– Sage Seal x100 (0.10%)
– Ronin Seal x1 (12.48%)
– Black Mage Seal x1 (12.48%)
– Pirate Seal x1 (12.49%)
– Chocolatier Seal x1 (12.49%)
– Mason Seal x1 (12.49%)
– Paladin Seal x1 (12.49%)
– Vampire Seal x1 (12.49%)
– Priest Seal x1 (12.49%)


NPC Upgrade Random Box

 

Random 1 Item from list
– Dye x3 (14.28%)
– Apron x3 (14.27%)
– Magnifying Glass x3 (14.27%)
– Wine x3 (14.27%)
– Whip x3 (14.27%)
– Crystal Bead x3 (14.27%)
– Medal x3 (14.27%)
– NPC Upgrade Selection Box x4 (0.10%)


NPC Upgrade Random Box

 

Random 1 Item from list
– Dye x3 (14.28%)
– Apron x3 (14.27%)
– Magnifying Glass x3 (14.27%)
– Wine x3 (14.27%)
– Whip x3 (14.27%)
– Crystal Bead x3 (14.27%)
– Medal x3 (14.27%)
– NPC Upgrade Selection Box x4 (0.10%)


C Grade Order Box

 

Random 1 Item from list
– Corpse Hill [C] Order x3 (33.30%)
– Altar of Rage [C] Order x3 (33.30%)
– Eternal Mine [C] Order x3 (33.30%)
– Muspelheim C Grade Order Selection Box x3 (0.10%)


C Grade Order Box

 

Random 1 Item from list
– Corpse Hill [C] Order(Bind) x3 (33.30%)
– Altar of Rage [C] Order(Bind) x3 (33.30%)
– Eternal Mine [C] Order(Bind) x3 (33.30%)
– Muspelheim C Grade Order Selection Box x3 (0.10%)


C Grade Order Box

 

Random 1 Item from list
– Owl’s forest [C] Order x3 (33.30%)
– Darkalfheim [C] Order x3 (33.30%)
– Swamp of Death [C] Order x3 (33.30%)
– Svartalf C Grade Order Selection Box x3 (0.10%)


C Grade Order Box

 

Random 1 Item from list
– Owl’s forest [C] Order(Bind) x3 (33.30%)
– Darkalfheim [C] Order(Bind) x3 (33.30%)
– Swamp of Death [C] Order(Bind) x3 (33.30%)
– Svartalf C Grade Order Selection Box x3 (0.10%)


B Grade Order Box

 

Random 1 Item from list
– Corpse Hill [B] Order x3 (33.30%)
– Altar of Rage [B] Order x3 (33.30%)
– Eternal Mine [B] Order x3 (33.30%)
– Muspelheim B Grade Order Selection Box x3 (0.10%)


B Grade Order Box

 

Random 1 Item from list
– Corpse Hill [B] Order(Bind) x3 (33.30%)
– Altar of Rage [B] Order(Bind) x3 (33.30%)
– Eternal Mine [B] Order(Bind) x3 (33.30%)
– Muspelheim B Grade Order Selection Box x3 (0.10%)


B Grade Order Box

 

Random 1 Item from list
– Owl’s forest [B] Order x3 (33.30%)
– Darkalfheim [B] Order x3 (33.30%)
– Swamp of Death [B] Order x3 (33.30%)
– Svartalf B Grade Order Selection Box x3 (0.10%)


B Grade Order Box

 

Random 1 Item from list
– Owl’s forest [B] Order(Bind) x3 (33.30%)
– Darkalfheim [B] Order(Bind) x3 (33.30%)
– Swamp of Death [B] Order(Bind) x3 (33.30%)
– Svartalf B Grade Order Selection Box x3 (0.10%)


A Grade Order Box

 

Random 1 Item from list
– Corpse Hill [A] Order x3 (33.30%)
– Altar of Rage [A] Order x3 (33.30%)
– Eternal Mine [A] Order x3 (33.30%)
– Muspelheim A Grade Order Selection Box x3 (0.10%)


A Grade Order Box

 

Random 1 Item from list
– Corpse Hill [A] Order(Bind) x3 (33.30%)
– Altar of Rage [A] Order(Bind) x3 (33.30%)
– Eternal Mine [A] Order(Bind) x3 (33.30%)
– Muspelheim A Grade Order Selection Box x3 (0.10%)


Hearts War webview vn

YBạn có thể chọn 1 nghề và 1 lính để chiến,|Nghề và Lính có thể Nâng Cấp/Thăng Cấp,
|Di chuyển nghề vào ô đội trưởng, di chuyển lính vào vị trí Lính nó sẽ thay thếy, nếu nhấn”X” sẽ huỷ bỏ Lính tại vị trí đó ra khỏi Đội.

Hỗ Trợ Nhóm sẽ được kích hoạt khi đủ đội hình theo yêu cầu.

Hearts War webview vn

Có thể xem kỹ năng hỗ trợ trong Tổ Đội.

Hearts War webview vn

Bạn có thể quản lý kỹ năng đội cho mỗi nghề.

Nó được kích hoạt khi thành viên xuất hiện trong đội.

Kỹ năng đội được nâng cấp khi đủ điều kiện.

Hearts War webview vn

Bạn có thể xem tiến độ N.Vụ ^Nghề^ Kỹ Năng^ Bang Hội^Chỉ số từng nghề.

① Nhấn mũi tên dưới cùng chổ Nhân Vật để xem chỉ số từng nghề.

② Bạn có thể tăng Lực Chiến bằng N.Cấp/Th.Cấp

– Nâng Cấp vào [Nhân Vật] [N.Cấp/Th.Cấp] Danh Mục

Bạn sẽ nhận được vật phẩm nâng cấp từ Thưởng hoặc mua trong Cửa Hàng.

Hearts War webview vn

③ Bạn có thể n.cấp hay thay đổi kỹ năng^ đi tới [N.Vật]▶[K.Năng]

-Khi nhấn biểu tượng là chọn kỹ năng

Có thể xem trước thông tin kỹ năng.

Hearts War webview vn

Bạn có thể n.cấp hay thay đổi kỹ năng^ đi tới [N.Vật]▶[K.Năng]

-Khi nhấn biểu tượng là chọn kỹ năng

Có thể xem trước thông tin kỹ năng.

Bạn có thể xem Th.Tin, Tr.Bị, K.Năng của Lính vào [Q.Lý Đội]-Lính]

Hearts War webview vn

① K.Năng Lính: nâng cấp thông qua nút [N.Cấp]

Có thể nhấn nhút Xem để xem trước

Vật phẩm nâng cấp có từ phần thưởng hoặc Cửa Hàng.

Hearts War webview vn

② Tr.Bị: Có thể sử dụng trang bị ở giao diện [Tra.Bị]

Trang bị cho Lính có ở phần thưởng hoặc Cửa hàng

Lính cấp S trở lên có thể dùng trang bị.

Hearts War webview vn

Lính có thể tăng cấp nhanh hơn [Ph.Triển Lính] kết hợp các Lính khác để thăng cấp.

Nếu lính kết hợp có cấp cao sẽ nhận nhiều EXP hơn.

Hearts War webview vn

Bạn có thể tăng Chiến Lực bằng việc nâng cấp Lính [N.Cấp Lính]

Bạn sẽ nhận được nguyên liệu nâng cấp từ phần thưởng hay Cửa hàng.

 

Hearts War webview vn

Có 2 loại Lình đánh thuê 1. Lính NPC 2. Lính Quái

– Monster Mercenary- you will get high rank Monster Mercenary by combind Monster Mercenary the same rank.

– NPC Mercenary will use favorable items via upgrading.

*You will get upgrade items through in-game rewards and Shop.

Hearts War webview vn
1. Yêu Cầu

• NV yêu cầu bắt đầu khi bạn sử dụng vé nhiệm vụ.

• Bạn có thể nhận thưởng nhiều hơn khi sử dụng đạo cụ

2.Tao đổi

① cấp C có thể đổi thành cấp B trong cùng bản đồ.

Hearts War webview vn
1.Mua&Bán

• Mua: nguyên liệu và thuốc

• Bán: có thể bán vật phẩm của mình

2. Thuế

• Hội chiến thắng sẽ có thể đánh thuế

• Phí mua và bán.

Hearts War webview vn
1.Chuyển vào túi

• Bạn có thể chuyển đồ từ túi vào kho

2. Chuyển vào Kho

• Hoặc có thể chuyển từ Kho vào lại túi.

Hearts War webview vn
1.Nấu Ăn

• Có thể chế nguyên liệu và thức ăn

• Nghề

① Ăn nhẹ: mọi nghề đều làm được

② Ăn Chính: chỉ có Chocolatier có thể nấu.

2. Tráng Miệng

• nhận được hỗ trợ khi ăn

• Có thể dùng cho NPC.

Hearts War webview vn
1. Vật liệu giáp, Quà NPC, Nguyên liệu chế tạo, Tâo đồ thời trang

• Fabric

-Vật liệu giáp

> kết hợp sợi và cuộn

kết hợp cuộn và thuỷ tinh tạo ra nguyên liệu tốt

> Kết hợp da động vật và lông thú

> kết hợp với thuỷ tinh tao vật liệt đặt biệt

-Quà NPC: bạn có thể tăng lợi nhuận

> kết hợp nguyên liệu với quà NPC

– NL chế tạo:Nguyên liệu cho thiết bị hiếm

> kết hợp nguyên liệu và dấu ấn

• Trang Phục| bạn sẽ nhận nhiều hỗ trợ

– Kết hợp vật liệu và chế tạo thủ công.

Hearts War webview vn
① Sửa Tr.Bị

• Sửa trang bị để tăng độ bền.

• Bạn không thể trang bị khi độ bền về 0

② Chế Trang Bị| Vũ Khí & Tr.Bi chế

• Cần nguyên liệu đặt biệt để chế tạo

③ Tuỷ Chọn

• Bạn có thể ngẫu nhiên cho tuỳ chọn cho trang bị

• Và không thể quay trở lại khi đã thay đổi tuỳ chọn.

Hearts War webview vn
1. Bạn sẽ nhận thưởng, EXP Lính and EXP Nghề không cần đội của bạn

• Dành thời gian để thực hiện|Bạn có thể trả Thuỷ tinh để không phí thời gian

• Thưởng CB

– Nhân vật: Nghề EXP

– Lính: EXP

• Có cơi hội nhận thểm phần thưởng (Nguyên liệu Con dấu)

Hearts War webview vn
1. Lính

• Dùng vàng và Huy hiệu để lấy Lính

① Bạn có thể kiểm tra Lính trong danh sách khi nhấn vào C.Chiến, N.Nhẹn, M.Thuật

2. Lính Thuê

• Bạn sẽ nhận được vàng và nguyên liệu khi đuổi chúng.

Hearts War webview vn
1.Bạn có thể dùng vàng để nhận thưởng

• Bạn sẽ giảm vàng khi dùng Cô Gái Thỏ

2. Bạn sẽ nhận được hộp mai mắn khi nhận jeckpot

• Reinhart : Huy Hiệu

• Hellferno:Đá Nâng Cấp

• Darkalfheim : Đá Kỹ Năng

• Babylonia : Huy Hiệu Nghề

• Icewein Fortress: Nguyên liệu.

Hearts War webview vn
1. Đổi Huy Hiệul (Anh Hùng^Chiến Binh^Nghề) và vé Trao Đổi Làng là vật phẩm

• Huy Hiệu Anh Hùng: có thể đổi đá nâng cấp^Đá Bảo Hộ  Huy hiệu nghề cơ bản và vật phẩm

• HHiệu Chiến Binh: có thể đổi Sage Seal

• HH nghề cơ bản: có thể đổi huy hiệu nghề cao hơn

• Vé đổi làng: để đổi nguyên liệu Làng Lính & vé vũ khí ngẫu nhiên và cái khác.

Hearts War webview vn
1. Nguyên liệu chế tạo vũ khí(Quặng^Đá)

• Quặng

– kết hợp quặng với phôi thủ công

-kế hợp thỏi với thuỷ tinh và tấm chế tạo

• Đá

– kế hợp đá và vật liệu xây dựng

– kết hợp đá, thuỷ tinh và thủ công.

Hearts War webview vn
1.Chế Đá

• bạn sẽ nhận được hiệu ứng khi gắn đá và trang bị

• kết hợp đá thấp để được đá cao hơn

• Cấp đá

– Cơ bản : A ~ S

– Thường : SS

– Cao: SSS

2. Loại Đá và hiệu ứng

• Ruby : Tăng P.ATK

• Emerald : Tăng Max HP^ Max MP

• Sapphire : Tăng M.ATK

• Amethyst : Tăng CRI Rate

• Aquamarine : Tăng Né Tránh

• Topaz : Tăng CRI sát thương

• Diamond : Tăng P.DEF^ Tăng M.DEF.

Hearts War webview vn
1.Cách xây dựng Vật liệu (Gỗ)

• Gỗ

kết hợp gỗ và gỗ thủ công| -kết hợp gỗ với pha lê và ván ép thủ công.

Hearts War webview vn

Bạn nên tặng quà để tăng độ thân mật.

Khi thân mật đạt 100%^ thì NPC đó sẻ gia nhập Lính của bạn.

Hearts War webview vn

Khi bạn có Lính NPC^ có thể dùng cổ vũ để nâng cấp.

① Nâng Cấp: Nâng cấp bằng cổ vũ.

② Nhận / Tặng: dùng để nhận hoặc tặng quà cổ vũ.

③ Đi tới NPC: di chuyển tới vị trí NPC một thông báo sẽ hiện lên.

Hearts War webview vn
• Bạn có thể kết hợp vật liệu với lính đánh thuê để phát triển thứ hạng tiếp theo của quái vật

• Quy tắc

– Tiến hóa lính đánh thuê: Đạt LV tối đa

– Nguyên liệu|>Quái vật:Lính đánh thuê không cần giữ LV.

>NPC Lính đánh thuê: Item yêu thích

• Khi bạn tiến hóa lính đánh thuê cùng loại có thứ hạng cao. Bạn sẽ tăng cao thứ hạng của Lính đánh thuê.

• Lính đánh thuê ngẫu nhiên không có thứ hạng cao.

• bạn có thể nhận được vật phẩm cần tiến hóa lính đánh thuê bằng Cửa hàng hoặc phần thưởng trò chơi.

Hearts War webview vn

1. Trang Bị: Tăng lực chiến và thay đổi ngoại hình

① Vũ Khí: Có 12 loại cho mỗi nghề.

② Giáp: dùng chung cho mỗi nghề.

Khiên dành cho Paladin chỉ tăng giáp.

③ Trang Sức: dùng chung.

④ Thời Trang: thay đổi ngoại hình

2. Tiêu hao

① Hồi Phục: giúp hồi HP MP

Nó tự sử dụng khi đã  thiết lập.

② Có thể dùng: có thể tự sử dụng như Phiếu Ngẫu Nhiên thuốc hỗ trợ

3. Nguyên Liệu: vật phẩm dùng để nâng cấp Chế Tạo

① Nâng Cấp: dùng nâng cấp nhân vật  kỹ năng

② Tài Nguyên: tạo nguyên liệu

③ Thân Mật: quà tăng độ thân mật cho NPC

④ Đá Quý: tăng chỉ số trang bị

Vật phẩm nguyên liệu chỉ sử dụng trên túi.

4. Khác

① Vé: vé dùng tham gia sự kiện.

(2) Nhiệm Vụ: nới bạn thấy được thông tin nhiệm vụ cần làm.

 

Hearts War webview vn

① Khe mở rộng: có thể mở rộng túi bằng Thuỷ Tinh.

② Quản Lý: Giúp xếp gọn Túi.

③ Phân giải chọn từ món muốn phân giải.

④ Phân Giải Hết: cho phép phân giải 20 món 1 lần.

⑤ Tự Trang Bị:Tự trang bị ưu tiên tăng Lực Chiến.

⑤ Auto Equip: it will auto equip your higher Battle Power equipment.

Hearts War webview vn

Khi nhấn vật phẩm sẽ hiện thông tin

và dành cho ai phân giải làm sao có lực chiến.

Hearts War webview vn

[Th.Tin Vật Phẩm] ▶ nâng cấp thông qua [Luyện Kim].

① Nagn Cấp

-nguyên liệu dùng để nâng cấp.  Có thể tăng tỉ lệ khi sử dụng Đá Bảo Hộ và Đá Chúc Phúc

Nếu nâng cấp thất bại^ tỉ lệ thành công sẽ tăng lên.

| ② Đá Quý

– nếu khảm đá thất bại viên đã sẽ bị huỷ.

Nhưng nếu sài Đá Bảo Hộ  Đá Quý sẽ không mất.

Hearts War webview vn

Bạn có thể nhận thưởng ở vài nghề đặt biệt và tăng trưởng.

① Nội dung: coi trong phần nhiện vụ.

② Thưởng Nhân vật: coi ở phần thưởng nhân vật.

 

Hearts War webview vn

Nhận lượng lớn Exp nghề và nhân vật ở các nhiệm vụ đặt biệt.

Bạn có thể hoàn thành N.vụ nghề khi bạn làm Đội trưởng.

Có thể thấy khi sử dụng nghề đó

Nhận biểu nghề^ di chuyển tới bảng nhiệm vụ nghề.

Hearts War webview vn

Độ khó nhiệm vụ phụ thuộc vào cấp nhân vật.

N.vụ thiết lập lại lúc 12:00.

① Đi tới:đi tới chổ nhiệm vụ.

② Thưởng N.Cấp: tăng phần thưởng lên bằng cách sử dụng Thuỷ Tinh.

③ Hoàn Thành Tất Cả: hoàn thành tất cả nhiệm vụ ngày bằng thuỷ tin

Khi hoàn thành N.Vụ ngày phần thưởng là cấp

④ Phần Thưởng: bạn sẽ thấy thông tin thưởng.

Hearts War webview vn

Có thể kiểm tra Nghề Lính Quái Vật Phẩm

Khi bạn nhấn vào biểu tượng^ thông tin.

Hearts War webview vn

①Chỉ Số: bạn có thể thay đổi Thứ Hạng Nập Cấp Cấp Độ và thông tin.

 Bằng nút bên trái phía dưới. 

Đội Hình: bạn có thể xem thông tin nghề.

③ Kỹ Năng: bạn có thể xem điểm kỹ năng [Thi Triển].

④ Điều Kiện Thăng Cấp: kiểm tra điều kiện nâng cấp.

⑤ Cách lấy: xem điểu kiện của nghề.

Hearts War webview vn

① Chỉ Số: có thể xem chỉ số và kỹ năng của quái trong HW.

[FFFF00] Nhấn nút bên dưới để xem

② Cách Săn: có thể di chuyển đến vị trí khu vực của quái đường tắt.

Hearts War webview vn

Hầm ngục là nơi bạn có thể nhận được nhiều loại hàng hóa và vật phẩm như trang bị hữu ích vật liệu nâng cấp EXP và Vàng.

Hãy chuẩn bị cho mình

-Điều kiện ngục tối: Nội dung ngục tối có thể được sử dụng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ [Chính] Pháo đài bao vây hoàn toàn

Xin lưu ý rằng bạn sẽ không thể sử dụng nội dung ngục tối cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành 

Hearts War webview vn

Bạn có thể sử dụng các hầm ngục liên quan đến câu chuyện và hoàn thành ngục tối để lấy trang bị.

① Điều kiện đầu vào

– Bạn cần hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể hoặc đạt cấp độ Công việc để sử dụng hầm ngục cốt truyện.

– bạn có thể tham gia hầm ngục cốt truyện miễn phí 2 lần mỗi ngày và cần sử dụng vé cốt truyện

– Bạn có thể nạp số lượng vào bằng cách tiêu thụ pha lê khi bạn đã sử dụng hết tất cả các lần vào miễn phí.  Số lần vào dungeon và số lần nạp được thiết lập lại mỗi ngày vào lúc 00:00

② Tiến độ liên tục

– Đây là một chức năng chơi ngục tối tự động.

③ Kỷ lục cao nhất

– Bạn có thể kiểm tra kỷ lục hoàn thành ngục tối của bạn và top kỷ lục hoàn thành ngục tối.

④ Điểm hầm ngục cốt truyện

– Khi bạn hoàn thành cùng một hầm ngục trong một số lần nhất định trở lên bạn có thể chọn Phần thưởng đặc biệt.

 

Hearts War webview vn

Bạn sẽ nhận được phần thưởng từ hầm ngục cốt truyện khi bạn hoàn thành từng giai đoạn

 nếu bạn ra khỏi ngục tối bạn sẽ không nhận được phần thưởng và số lượng ngục tối sẽ được khấu trừ

Phần thưởng của hầm ngục cốt truyện có thể được trao đổi thành phần thưởng khác bằng cách sử dụng Treasure House

Khi bạn sử dụng phần thưởng hầm ngục cốt truyện của mình một cách ngẫu nhiên trong Treasure House bạn sẽ nhận được phần thưởng mới

Hearts War webview vn

Có 2 hầm ngục trong Dungeon hàng ngày. Người chơi sẽ nhận được số lượng lớn Vàng EXP trong EXP và Gold Dungeon.

① Điều kiện đầu vào| bạn có thể tham gia miễn phí 1 lần mỗi ngày

– Bạn có thể tính số lần của mình bằng cách tiêu thụ vé hầm ngục khi bạn hết số lượng vào

Hearts War webview vn

Hầm ngục hàng ngày sẽ nhận được phần thưởng khi bạn hoàn thành màn.

Ngay cả khi bạn thoát giữa chừng bạn sẽ không nhận được phần thưởng và số lượng hầm ngục sẽ bị khấu trừ.

 

Hearts War webview vn

Hầm ngục tổ đội mạnh hơn hầm ngục cốt truyện và nhiều kẻ thù đang chờ đợi bạn.

Khi bạn hoàn thành ngục tối bạn sẽ nhận được các kỹ năng và vật liệu nâng cấp làm phần thưởng.

Bạn phải ở trong một nhóm để vào ngục tối tổ đội.

Bạn có thể vào tối đa 2 thành viên trong nhóm trong ngục tối. Nếu bạn ở chế độ tổ đội^ bạn có thể vào 1 người. 

① Số lần vào

– Hầm ngục tổ đội có 2 lần miễn phí mỗi ngày.

② Độ khó hầm ngục|- Tổng cộng có 5 độ khó Dễ^ Thường^Khó^ Địa ngục^ Tàn khốc.

– Phần thưởng tăng tùy theo mức độ khó

③ Hầm ngục |- Hầm ngục sẽ thay đổi mỗi ngày.

④ Chi tiết phần thưởng

– Bạn sẽ nhận được phần thưởng từ ngục tối tổ đội khi bạn hoàn thành.

Nếu bạn thoát ra giữa chừng^ bạn sẽ không nhận được phần thưởng và số lượng hầm ngục sẽ bị khấu trừ.

 

Hearts War webview vn

Đó là một ngục tối có thể lấy nguyên liệu và các vật phẩm khác nhau cần thiết cho sản xuất.

Hãy cẩn thận rằng PK tự do trong ngục tối thu thập!

① Điều kiện đầu vào

– Bạn phải đạt đến một cấp độ cơ sở nhất định để sử dụng hầm ngục thu thập.

② Số lượng thu thập

– Ngục tối thu thập được giới hạn dựa trên số lượng thu thập.

– Nếu số lượng thu thập đã cạn kiệt bạn không thể tham gia dungeon nữa.

– Số lượng thu thập tiêu thụ pha lê và có thể được nạp bất cứ lúc nào.

 

Hearts War webview vn

Trong ngục tối thu thập có một bộ sưu tập đặc biệt gọi là hộp vàng ngoài bộ sưu tập bình thường. ① Chìa khóa

– Bạn có thể nhận khóa một cách ngẫu nhiên khi thu thập từ ngục tối của bộ sưu tập.

② hộp vàng

– Túi pha lê chứa một phần thưởng tốt mà không thể dễ dàng có được.

 Bạn có thể đánh cắp khóa^ khi người dùng nhận được khóa. 

Hearts War webview vn

Đây là một ngục tối nơi bạn có thể thử giới hạn mạnh mẽ của nghề của mình!

Tháp vô cực thu được kẻ thù mạnh mẽ khác với các ngục tối khác.

① Vào tháp vô cực

– Bạn phải đạt đến một số cơ sở nhất định / Cấp độ nghề trước khi bạn có thể sử dụng nó.

– Tháp vô cực tham gia miễn phí mỗi ngày một lần của mỗi nghề.

– Bạn có thể nạp số lần vào bằng cách tiêu thụ các pha lê khi bạn đã sử dụng hết tất cả các item miễn phí.

② Số lần vào

– Tháp vô cực miễn phí vào một lần cho mỗi nghề.

③ Giải tỏa

– Bạn có thể tự động hoàn thành các tầng đã vượt qua và kiếm phần thưởng cho đến tầng đó.

– Sau khi hoàn thành hơn 1 tầng^ bạn có thể sử dụng giải tỏa một lần mỗi ngày.

Bạn có thể nhận thêm phần thưởng từ việc nâng cấp Giải tỏa.

④ Mua buff

– Bạn có thể mua các buff tháp vô cực.

– Bạn có thể chọn sát thương / phòng vệ buff. | – bạn có thể nhận được phần thưởng sau khi hoàn thành tháp vô cực.

Nếu bạn thoát ra giữa chừng^ bạn sẽ không nhận được phần thưởng và số lượng item sẽ bị khấu trừ.

Hearts War webview vn

Hầm ngục đặc biệt có 2 loại ngục tối thời gian nóng và ngục tối cấp tối đa.

Bạn có thể nhận được rất nhiều kinh nghiệm nghề cơ sở từ ngục tối thời gian nóng.

bạn sẽ nhận được trang bị mạnh trong ngục tối cấp tối đa

① Quái vật mạnh – Bạn có thể thấy quái vật xuất hiện trong ngục tối.

Hầm ngục đặc biệt có sẵn một lần vào miễn phí.

② Kỷ lục cao nhất  – Bạn có thể kiểm tra kỷ lục hoàn thành ngục tối của bạn và top kỷ lục hoàn thành ngục tối.

– Bạn sẽ nhận được phần thưởng khi mỗi màn trong ngục tối thời gian nóng. bạn sẽ nhận được phần thưởng khi bạn hoàn thành tất cả các giai đoạn trong ngục tối đặc biệt.

 Nếu bạn thoát ra giữa chừng^ bạn sẽ không nhận được phần thưởng và số lượt vào sẽ bị khấu trừ.

 

Hearts War webview vn

1. Cơ hội sinh ra Crack of dimension trong chiến trường

•Crack of Dimension sẽ xuất hiện khi bạn săn quái vật trên cánh đồng

 

Hearts War webview vn

•Crack of dimension stage

– Green Dragon’s Crack of Dimension

>Cơ hội để vào Crack of Dimension mà ko có Green Dragon

> Cơ hội để vào Crack of Dimension và tìm thấy Green Dragon

>Cơ hội để vào Crack of Dimension và tìm thấy Blue Dragon

– Blue Dragon’s Crack of Dimension|> Cơ hội để vào Crack of Dimension mà không có Blue Dragon

>Cơ hội để vào Crack of Dimension và tìm thấy Blue Dragon

> Cơ hội để vào Red Dragon’s Crack of Dimension

– Red Dragon’s Crack of Dimension

> Cơ hội để vào Crack of Dimension mà không có Red Dragon

> Cơ hội để vào Red Dragon’s Crack of Dimension.|

 

Hearts War webview vn

2.Phần thưởng

• Bạn sẽ nhận được nhiều phần thưởng hơn sau khi hoàn thành Crack of Dimension Green >> Blue >> Red

• Phần thưởng của bạn sẽ khác khi bạn tìm thấy rồng hoặc không tìm thấy rồng

– Crack of Dimension mà không có Dragon

> Nguyên liệu nghề^ Gold

– Crack of Dimension tìm thấy rồng

>bạn sẽ nhận được item hạng S^ vàng.

Hearts War webview vn

Đây là một ngục tối nơi bạn có thể thử giới hạn mạnh mẽ của nghề của mình!

Tháp vô cực thu được kẻ thù mạnh mẽ khác với các ngục tối khác.

① Vào tháp vô cực

– Bạn phải đạt đến một số cơ sở nhất định / Cấp độ nghề trước khi bạn có thể sử dụng nó.

– Tháp vô cực tham gia miễn phí mỗi ngày một lần của mỗi nghề.

– Bạn có thể nạp số lần vào bằng cách tiêu thụ các pha lê khi bạn đã sử dụng hết tất cả các item miễn phí.

② Số lần vào

– Tháp vô cực miễn phí vào một lần cho mỗi nghề.

③ Giải tỏa

– Bạn có thể tự động hoàn thành các tầng đã vượt qua và kiếm phần thưởng cho đến tầng đó.

– Sau khi hoàn thành hơn 1 tầng^ bạn có thể sử dụng giải tỏa một lần mỗi ngày.

Bạn có thể nhận thêm phần thưởng từ việc nâng cấp Giải tỏa.

④ Mua buff

– Bạn có thể mua các buff tháp vô cực.

– Bạn có thể chọn sát thương / phòng vệ buff. | – bạn có thể nhận được phần thưởng sau khi hoàn thành tháp vô cực.

Nếu bạn thoát ra giữa chừng^ bạn sẽ không nhận được phần thưởng và số lượng item sẽ bị khấu trừ.

Hearts War webview vn

Có nhiều chức năng Bang Hội như Hang Bang Hội Công Thành Cửa hàng/ Hỗ trợ từ Hội.

Xem thông tin danh sách Hội.

Nó hiển thị các hội có thể tham gia

-Nếu bỏ qua bạn sẽ thấy các hội đang có.

Hearts War webview vn

① Tạo Hội

-Nhân Vật: 30 Lv+ ^ Phí: 50 ^ 000 Vàng

② Tên

– từ 2 – 10 ký tự. ③ Tự động duyệt thành viên

– Bạn có thể vào Hội miễn phí.

– Khi chức năng được mở bạn có thể vào Hội

Bạn có thuể tuỳ chọn tắt [Tự động duyệt thành viên]

Hearts War webview vn

Giao Diện Hội: Có thể xem thông tin của thành viên cùng Hội.

① Chức Vụ

– Có 4 vị trí Chủ Hội Phó Hội Đội Trưởng Thành Viên

– Đổi Chức Vụ: Bạn có thể thăng cấp cho thành viên vào vị trí thấp hơn mình.

② Đóng Góp

– Bạn có thể kiếm vàng thông qua đóng góp.

-Khi đóng góp đủ nhiều có thể sử dụng Cửa Hàng Hội Hỗ Trợ Hội.

③ Mời Vào Hội

– Mời bạn bè vào hội.

Quyền Hạn:  Chủ hội có quyền đuổi hoặc nhường vị trí Chủ Hội  

④ Tự Động Duyệt

-Khi đánh dấu chức năng này vào Hội không cần đợi duyệt.

– Nếu không^ chỉ Chủ Hội mới được phê duyệt thành viên vào Hội.

Hearts War webview vn

①Điểm Danh

– Bạn nên điểm danh mỗi ngày có quà và nhận 5 Exp Bang Hội.

② Đóng Góp Hội

– Bạn sẽ tăng Exp Hội khi đóng góp tài nguyên trong Làng.

③ Rời Bỏ và Giải Tán

– Giải Tán Bang Hội (Chủ Hội): Hội không thể giải tái nếu còn thành viên.

– Rời Bỏ: Khi rời bỏ Bang Hội điểm cống hiến sẽ bị mất.

④ Thông Báo – Nó cập nhật thông tin chính của Bang Hội.

⑤ Biểu Tượng – nó là biểu tượng và hình nền đặt trưng cho Hội

Cố gắng kết hợp Biểu Tượng/Hình nền để tạo đặt trưng cho Hội.

⑥ Thông Tin Hội

-Th.tin hiệu tại của Hội

⑦ Tài Nguyên

– Xem thông tin đóng góp tài nguyên của thành viên.

– Tài nguyên Hội dùng để nâng cấp Bang Hội.

Hearts War webview vn

Bạn có thể đổi được Đá Quý bằng  Phiếu Danh Dự.

Phiếu Danh Dự có được từ Chiến Hội ^ Hang Bang Hội. 

Hội có cấp càng cao^ thì quà sẽ càng nhiều.

Hearts War webview vn

Nhật ký Bang Hội ghi lại thông tin như ngày thành lập thành viên tham gia trực xuất nhường quyền v.v…

Hearts War webview vn

1. Cách Dùng

Hộ trợ Hội sử dụng bằng Vàng Nếu bạn có đóng góp cho Hội. Hỗ trợ hội có thể sử dụng 2 lần^ mỗi trận đấu / Bảng Tăng Trưởng.

2. Nâng Cấp Hỗ Trợ Hội| Nâng Cấp : Chỉ Chủ Hội

ó thể dùng tài nguyên để nâng cấp^khi Hội đạt cấp độ.

3. Nguyên liệu

① Tăng Tấn Công: Tim + Quỷ Hội

② Tăng Phòng Thủ: Sách + Quỷ Hội

③ Tăng Né Tránh: Gổ + Quỷ Hội

④ Tăng Chí Mạng: Đá + Quỷ Hội

⑤ Exp lớn: Tim+ Đá + Quỷ Hội

⑥ Tăng lượng vàng : Sách + Gổ+ Quỷ Hội.

Hearts War webview vn

① PK: Bạn có thể thay đổi trang thái PK khi chọn.

-H.Bình: Không tấn công ai khác

-Giết: tấn công tất cả|- C.Bằng: Tấn công ai đỏ

– P.Vệ: Tấn công ai đánh mình

– G.Kìm: tấn công ai không cùng đội hội

② Điểm Phạt:nếu giết ai đó điểm phạt sẽ tăng và 1 số hình phạt được áp dụng.

Điểm Phạt 1 ~ 9: Giảm ATK và DEF 5% mỗi điểm/30 phút

– Điểm phạt từ 10 trở lên giảm ATK 50% / 60 phúts

không thể dùng cổng dịch chuyển^ hay vào Han.

③ Hed’s Mead: nếu dùng Hed’s Mead có thể xoá tội.

Hearts War webview vn

Điểm PK và Màu

① Bình Thường(Non-PK)

– Tên: Trắng^ Xanh

② Ác Nhân : những kẻ tấn công người khác

– Tên: Vàng khi tấn công^ Đỏ khi giết người

– Mọi người có thể tấn công Ác Nhân nhưng không bị phạt

③ Điên Loạn: có trên 10 điểm ác nhân | Tên: Màu Tím

– ở trạng thái này không thể trở lại bình thường kể cả khi sử dụng Hed’s Mead.

 

Hearts War webview vn

① Nhật Ký PK: có thể xem danh sách PK

② Kết Quả: của PK

③ Tên: Tên người PK

④ Cừu Nhân: Khi bạn bị hạ bởi ai đó^ ban có thể tìm họ trong nhật ký hoặc danh sách Cừu Nhân.

Hearts War webview vn

Xem tiền thưởng và thông tin trong bảng Truy Nã.

① Th.Tinh: Xem thông tin mục tiêu.

② Thưởng: Xem giá treo thưởng

Bạn sẽ nhận được phần thưởng Truy Nã qua hòm thư ( có khấu trừ 20% VAT).

Hearts War webview vn

Bạn có thể tham gia từ [Danh Mục]-[PVP]|

tham gia các chức năng PvP|và nhận”Huy Hiệu Anh Hùng” dùng để đổi quả trong khu PVP

Khi đạt LV yêu cầu^ điểm PvP mỗi ngày sẽ tăng.

 

Hearts War webview vn

 

Càn Quét là PVP 3vs3

Có thể đăng ký đội mình tham gia

Các lính đánh thuê sẽ được giải tán

 

Hearts War webview vn

Càn quét là chế độ sống còn và tự động chiến đấu.

Bạn chỉ nhấn kỹ năng để sử dụng.

Đội còn lại tới cuối cùng sẽ chiến thắng.

Hearts War webview vn

Bạn sẽ nhậ được EXP nhân vật EXP nghề Vàng Điềm Huy Hiệu theo kết quả Càn Quét

Điểm Càn Quét tính theo bảng xếp hạng của chức năng này.

Hearts War webview vn

Đấu trường PvP thời gian thực  Có 2 loại. Đấu trường tổi đội

– và đấu trường 1vs1 Tổ đội có 4 loại 2vs2 3vs3 4vs4 và 5vs5.

Hearts War webview vn

 

Đấu trường có thể tạo phòng hoặc vào phòng có sẳn.

①Tạo Phòng:

Tạo phòng Cá Nhân

Đối phòng Tổ đội có thể giới hạn số lượng tham gia.

② Vào Nhanh: Nhập tên phòng rồi vào.

③ Làm Mới: làm mới danh sách phòng.

④ Số Phòng: Nhập số phòng muốn vào.

 

Hearts War webview vn

1.Đấu Trường được tao ra khi Phòng được thiết lấp^ người chơi sẽ tập hợp ở khu vực đấu trường. Bạn không thể di chuyển giữa các bảng đồ hoặc hang sự kiện.

2.Mọi người chọn đội khi vào.[FFFF00] Trong đấu trường cá nhân^ không cần chọn đội.

Khi băt đầu^ mọi người cần nhấn [OK] sau 10 giây để chuyển vào phòng chờ.

3 lựa chọn đội theo Tổ đội từ trước.

Nếu không có đội hoặc tổ đội^ sẽ được chọn tự động.

Trận đấu sẽ bắt đầu khi mọi người sẳn sàng.

Hearts War webview vn

Tất cả thành viên trong Arena sẽ PVP theo thời gian thực. Kẻ thù sẽ không thể sử dụng vật phẩm và hồi sinh trên đấu trường.

Hearts War webview vn

Bạn sẽ nhận được EXP cơ bản EXP công việc Vàng Điểm Dấu anh hùng tùy thuộc vào kết quả của Arena (thắng/ thua / hòa)

Điểm kiếm được trên đấu trường là số điểm được sử dụng để xếp hạng.

Khi bạn nhấp vào thông tin Phần thưởng của phòng  Bạn có thể kiểm tra các chi tiết của phần thưởng.

Hearts War webview vn

Hầm ngục bang hội tham gia cùng với các thành viên bang hội để tiêu diệt quái vật mạnh mẽ.

Guild Raid

– Bạn phải giết Boss trước 20 phút sau khi bạn mở cuộc đột kích Guild

– Điều kiện hoàn thành: Bạn cần đánh bại Boss quái

Bạn luôn có thể tham gia vào ngục tối đột kích bang hội cho đến khi hoàn thành

Hearts War webview vn

Càng khó khả năng của quái vật trùm sẽ tăng lên. Và giải thưởng cũng sẽ được nâng cấp

① Chọn độ khó: Thường Khó Địa ngục

② Phí nâng cấp độ khó: Guild Costs

③ Nâng cấp Boss: Bạn có thể thấy số lượng boss khi thay đổi độ khó.

④ Phần thưởng: Thông tin phần thưởng nhận được khi đánh bại boss

Phần thưởng chỉ dành cho các thành viên bang hội tham gia vào các cuộc đột kích bang hội.

⑤ Thẩm quyền thiết lập độ khó: Hội trưởng^ Hội phó.

Hearts War webview vn

Bang hội có top 10 có thể tham gia Cuộc bao vây và có 1 bang thủ và 3 bang chiến

Khi bạn thắng cuộc bao vây bạn có thể đặt thuế.

Hearts War webview vn

Bang hội chiến thắng trong Cuộc chiến bao vây có thể đặt thuế.

Đặt thuế: 5% ~ 10%

Hoàn thuế:  Bạn sẽ được hoàn thuế trong hộp thư vào nửa đêm của ngày hôm sau

Bạn sẽ được trả khác nhau cho từng vị trí trong thu nhập bị đánh thuế của bạn.

Thuế: bạn sẽ nhận được thuế từ người chơi khi người chơi mua vật phẩm trong NPC Shop.

Giá vật phẩm sẽ được thay đổi theo thuế

Hearts War webview vn

Thời gian bao vây: 60 phút

– Cách chơi bao vây

Có 4 bang hội trong cuộc chiến bao vây. 1 đội thủ/ 3 đội công

– Đội công có thể giao chiến với các đội công khác.

Điều kiện chiến thắng

1. Đội thủ

– Nếu di tích của đội thủ không bị phá hủy trong thời gian kết thúc cuộc bao vây

– Khi đội thủ chiến thắng tất cả các khu vực của đội công bị phá hủy

2. Đội công

– Các bang hội đã phá hủy Thánh tích của đội thủ sẽ chiến thắng

– Khi nơi tôn nghiêm của bạn bị phá hủy nó bị đánh bại và bạn bị loại khỏi vòng vây.

 

Hearts War webview vn

Bang Hội chiến là cuộc chiến 1:1 chiến thắng cho ai chiếm đóng 100%.

1. Cần tối thiểu 3 thành viên trong hội tham gia.

2. Chỉ Chủ Hội mới có quyền khiêu chiến.

 

Hearts War webview vn

1. Thời Gian: 10 phút

2. ĐK Thắng: tỉ lệ chiếm đóng 100%

– có 5 lá cờ trong đấu trường và tỉ lệ chiếm đống tăng lên khi chiếm cờ.

Khi hết thời gian Bang Hội nào có điểm cao hơn sẽ thắng.

Cypress Reader – là Boss xuất hiện trong đấu trường.

khi Boss bị hạ thành viên Bang Hội sẽ nhận hỗ trợ

-Trong trường hợp tỉ lệ chiếm đóng hơn 10%  thành viên có thể hồi sinh ở trung tâm.

Hearts War webview vn

Rất nhiều quà như Thuỷ Tinh Tim Danh Dự Điểm Hội.

① Thắng: nhận 3 Thuỷ Tinh 10 Tim 10 Danh Dự 8 điểm Hội.

② Thua: nhận 3 Tim^2 Danh Dự^ 2 điểm Hội.

③ Hoà: nhận 4 Tim^ 4 Danh dự^ 3 điểm Hội.

Hearts War webview vn

Bạn có thể trao đổi vật phẩm với người khác.

Dùng Tim để trao đổi trong Sàn Đấu Giá

Hearts War webview vn

1. Mua: có thể mua vật phẩm người khác đăng ký.

2. Bán: đăng ký bán 1 vật phẩm trong túi.

① Khe Bán: có sẵn 1 khe và có thể mở rộng bằng Thuỷ Tinh.

Hearts War webview vn

Một vài vật phẩm có (Biểu tượng khoá) không thể giao dịch.

Nhưng có thể dùng thuỷ tinh để đăng ký vật phẩm đã trang bị qua.

Hearts War webview vn

bạn có thể nâng cấp thị trấn để giữ tài nguyên và vật phẩm thủ công thông qua tài nguyên

khi nhấp vào biểu tượng tài nguyên bạn sẽ nhận được tài nguyên và

Khi tài nguyên đầy bạn không thể lấy tài nguyên.

Hearts War webview vn

Nếu bạn triển khai một công việc hoặc một lính đánh thuê trong một tòa nhà bạn sẽ tham gia bảo vệ thị trấn.

Khi bạn đặt một nghề cụ thể trong một tòa nhà cụ thể khả năng phòng thủ và sản xuất của bạn tăng lên.

Hearts War webview vn

Bạn có thể tạo các item để có được trong các trường như Gọi Potion áo giáp trong các tòa nhà thị trấn. Tòa nhà: Academy^ Workshop^ Inn

Hearts War webview vn

Sử dụng tài nguyên để nâng cấp tòa nhà.

[FFFF00] Xây Lv 6 ▶ Lv 7 ^ Lv 9 ▶ Lv 10 Khi lên cấp bạn cần giữ NPC cụ thể để tăng cấp.

Hearts War webview vn

Một phòng thủ mạnh mẽ chống lại các thị trấn bạn có thể kích hoạt trong 24 giờ bằng cách sử dụng 100 viên pha lê.

Hearts War webview vn

Đó là nội dung có thể tấn công thị trấn của người dùng khác và lấy đi tài nguyên.

1. Quy tắc: Đây là một trận chiến tự động và người dùng có thể sử dụng các kỹ năng và bình thuốc.

2. Số lượng tham gia: Số lần tham gia Thị trấn tùy thuộc vào cấp độ thành tích.

– Số lượng thời gian thị trấn được thiết lập lại mỗi ngày vào lúc 00:00.

– Nếu bạn đã hết tất cả lượt miễn phí  bạn có thể tiêu thụ^ 30 pha lê và nạp 3 lần.

 

 

Hearts War webview vn

 

[Cộng đồng] – [Danh sách bạn bè] – [Chăm sóc thị trấn] đi đến thị trấn của bạn của bạn.

– Thay vào đó bạn có thể thu hoạch tài nguyên thị trấn của bạn bè và kiếm 30% tài nguyên đã thu hoạch của mình.

– Nếu bạn sử dụng hết tất cả sự chăm sóc của thị trấn bạn có thể mua thêm pha lê.

Hearts War webview vn

Bạn có thể kiểm tra thứ hạng hàng đầu và thứ hạng của bạn cho từng phần của Hearts War. |

Bảng xếp hạng được cập nhật mỗi ngày vào lúc 04:00.

Hướng dẫn xếp hạng

1. Lực chiến: Người chơi có Thứ hạng Sức mạnh Trận chiến cao nhất

2. Cấp độ: Người chơi có LV cơ sở cao nhất

3. Đấu trường cá nhân: Người chơi có đấu trường cá nhân cao nhất

4. Đấu trường nhóm:Người chơi có Điểm đấu trường cao nhất

5.Chiến tranh càn quét: Người chơi có Điểm chiến tranh quét cao nhất

6. Bang hội: Người chơi có Điểm Bang hội cao nhất

7. Thị trấn: Người chơi có điểm Chiến tranh thị trấn cao nhất trong thị trấn

8. Tháp vô cực: Người chơi hoàn thành tháp vô cực cao nhất

Phần thưởng xếp hạng có thể đạt được trên  mỗi thứ năm

– Loại phần thưởng xếp hạng : Private arena  Group Arena  Swept War  Town

– Vui lòng tham khảo thông báo và trang web cộng đồng để biết chi tiết về phần thưởng.

Hearts War webview vn

Bạn có thể kiểm tra thông tin bản đồ thế giới^ khu vực và nơi bang hội chiếm giữ.

① Bang Hội Hiện Tại

-có thể xem thuế^ chủ hội^ thông tin chiến hội

② Vị Trí

– xem vị trí hiện tại.

③ Thông tin

-có thể xem thông tin vật phẩm rớt

– nhấn vào khu vực để xem bản đồ địa phương.

 

Hearts War webview vn

Bạn có thể tìm NPC Cổng Quái và xem đề xuất bải huấn luyện

① Di Chuyển Bảng Đồ

– nhấn vào bảng đồ muốn đi

② Cách Di Chuyển

– Nhấn vào nơi hoặc tên NPC muốn đi tới.

 

Hearts War webview vn

Có 3 loại khu vực.|Khu không

① PK: trong làn không thể PK.

② Khu PK: có thể tấn công ai đang bật PK

③ Hỗn Loạn: tấn công người chơi bất kỳ trừ khu vực Làng.

Người hỗn loạn không thể PK nếu rời khu vực PK 

Hearts War webview vn

Bạn có thể mua nhiều món như Vàng^ Trang Bị^ và Lính Thuê.

Hearts War webview vn

① Thuỷ Tinh: Bạn có thể mua Thuỷ Tinh

② Vàng : bạn có thể mua Vàng

③ N.Liệu Nâng Cấp: bạn có thể mua để nâng cấp^ Nghề^ Lính Thuê

④ Tiêu Hao: các vật phẩm tiêu hao cần khi khám phá.

⑤ Khác: có thể mua Vé Yêu Cầu.

Hearts War webview vn

 

① Đề Xuất: danh sách các vật phẩm nên mua

② Gói: các gói vật phẩm giảm giá và hỗ trợ.

③ Quà Hàng Ngày: quà tặng theo ngày .

④Giảm Giá: một số món giảm giá cực mạnh.

⑤ Hàng Ngày: vài vật phẩm đặt biệt mỗi ngày.

 

Hearts War webview vn

① Nghề: Vé của các nghề đặt biệt.

② Lính: Bán một số Lính đặt biệt.

 

Hearts War webview vn

 

① Tr.Bị: sẽ ngẫu nhiên Vũ khí^ Trang Bị

② Lình: Nhận ngẫu nhiên Lính Thuê

Xem tại cửa hàng [Hỗ Trợ]- [Thời Trang]

 

Hearts War webview vn

 

1. Vàng: tiền trong HW

– Cách lấy: lụm khi đánh quái thưởng nhiệm vụ hoặc Săn Thưởng

2.Tim: dùng để đổi vật phẩm

– Cách lấy: trong làng của bạn Hội Chiến Thưởng N.Vụ Săn Thưởng Huấn Luyện

3 Thuỷ Tinhl: dùng để mua trong Cửa Hàng – Cách lấy: nạp thẻ hoặc vài sự kiện đặt biệt.

Hearts War webview vn
Thời Trang sẽ thay đổi khi bạn mặc.

Hiệu ứng sẽ kích hoạt khi mặc đủ bộ.

Bạn có thể mặc thử đồ thời trang trong Cửa Hàng.

Hearts War webview vn
Một số đồ thời trang có thể chọn màu khi mua.

Phần hiệu ứng bộ thời gian sẽ như nhau.

Hearts War webview vn
Có thể ẩn thời trang ở Túi Đồ.

Hearts War webview vn

Có nhận nhận thêm quà từ các sự kiện khác. (You can follow event in website or facebook fan page)

Hearts War webview vn

Trong quá trình khám phá và đạt các yêu cầu^ Bạn sẽ có thưởng.

Hearts War webview vn

Nếu hoàn thành tất cả nhiệm vụ tuần^ trong 7 ngày.^ Phần thưởng là phiếu Lính S.

Hearts War webview vn

Bingo có 9 nhiệm vụ 9 phần quà.| Và 1 phần thật lớn cho ai Bingo.

Hearts War webview vn

Điểm danh ở đây^ để nhận quà.

Hearts War webview vn

Chỉ cần thăng cấp là sẽ nhận quà^ Nhớ kiểm tra để lấy.

Hearts War webview vn

Thu thập nhiều Chữ Cái và kết hợp chúng để nhận quà.

Hearts War webview vn

Bạn sẽ nhận được điểm^ khi hoàn thành các nhiệm vụ ngày để tham gia Sự Kiện Vòng Xoay.

Hearts War webview vn

Xí ngầu được tìm thấy khi phiêu lưu^ sử dụng nó sẽ có quà bất ngờ.

Hearts War webview vn

Đạt cấp độ yêu cầu| Chức năng mới sẽ được mở.

Hearts War webview vn

① Auto N.Vụ

-Tự làm nhiệm vụ

②Sửa Từ Xa| Sửa trang bị không cần về Làng

③ Chế Từ Xa: Chế tạo trang bị^ thêm thuộc tính không phải về Làng

④ Kho Từ Xa

Sử dụng ở mọi nơi.

⑤ H.Luyện Từ Xa

Có thể luyện tập bản nhân hay Lính

⑥ Cửa Hàng Từ Xa |mua mọi thứ không cần về.

 

Hearts War webview vn

① LV hiện tại

-kiểm tra các chức năng đã mở và LV của bạn.

② Điều kiện để mở Chức Năng

– Có thể xem ở LV tiếp theo và chức năng sẽ mở.

 

Hearts War webview vn

Bạn có thể kiểm tra chức năng ở mỗi LV.

Hearts War webview vn

Hang Boss là nơi quái mạnh hơn bình thường.

Chúng rất mạnh và đừng bao giờ chiến đấu một mình.

1.Cách vào: nếu bạn bị Boss tấn công sẽ tự vào

2. Thưởng: nhiều vật thưởng khi Boss bị hạ và ai có sát thương cao nhất sẽ nhận thưởng đặt biệt.

 

Hearts War webview vn

① Th.Tin Hang Boss

-Khi ấn vào^ sẽ thấy thông tin về Boss.

② Khu Vực

– nó là 1 nơi Boss đang trú ẩn.

③ Thông Tin

– Có thể xem thông tin hiện tại của Boss.

④ Thưởng

– Bạn có thể xem danh sách thưởng^ Khi hạ Boss.

⑤ Lối Tắt

– bay ngay tới Boss.

Hearts War webview vn

Hộp Thư.

① Xem: Xem nội dung các thư

② Nhận: đánh dấu thư muốn nhận

③ Nhận Hết: bạn có thể nhận 50 thư một lúc.

Hearts War webview vn

Gởi Thư

① Tiêu đề: nhập tiêu đề

② Người Nhận: nhập tên người nhận

– Chọn Loại: có thể chọn bạn bè bang hội tổ đội

③ Nội Dung: nhập nội dung thư

④ Gởi: có thể đính kèm Thuỷ Tinh và Vàng.

Hearts War webview vn

Sẽ có phần thưởng khi bạn đạt thành tích đặt biệt.

Hearts War webview vn

① Điểm Danh Tháng| Thưởng mỗi ngày

– Quà sẽ đổi vào ngày tới

-Nếu không nhận ngày hôm nay^ sẽ không thể nhận quà kế tiếp

Đừng quên điểm danh

② Khoá Thưởng| -Nhận thưởng nhiều hơn khi sử dụng khoá để điểm danh

-Bạn sẽ nhận được Khoá Bạc và Vàng ở ngày thứ 3 và 7 mỗi tuần.

 

Hearts War webview vn

Quà khi nạp và sử dụng Thuỷ Tinh

① Nạp Đầu: Phần thưởng lần nạp đầu tiên

② Nạp Mỗi Ngày : Phần thưởng khi nạp trong ngày.

③ Tích Luỹ: quà đặt biệt khi nạp đủ số lượng Thuỷ Tinh nhất định

④ Dùng Thuỷ Tinh:quà đặt biệt khi sử dụng số lượng Thuỷ Tinh nhất định.

 

Hearts War webview vn

Khi bộ sư tập của bạn đã đủ^ đây là phần thưởng.

Hearts War webview vn

Khi LV bạn đạt yêu cầu^ đây là phần thưởng.

Hearts War webview vn

Khi bạn đạt yêu cầu^ phần thưởng là đây.

Hearts War webview vn
1. Tổng quan

• Kiếm phần thưởng khi bạn đạt đến điều kiện đặc biệt

2. Loại và điều kiện

• Khu vực

-Kịch bản: hoàn thành nhiệm vụ người đặt điều kiện đặc biệt

-Item: Sử dụng hoặc chế tạo một vật phẩm đặt điều kiện đặc biệt

-Săn: Giết quái vật

-Hầm ngục: Hoàn thành hầm ngục cốt truyện và hầm ngục tổ đội

Hearts War webview vn
•Nội dung

-Trận chiến: Đạt được sức mạnh chiến đấu để tham gia vào Đấu trường và Chiến tranh càn quét

-Nhân vật:Nghề Cấp nghề Nâng cấp nghề  Nâng cấp kỹ năng

-Lính đánh thuê: Lấy lính đánh thuê^ Lính đánh thuê chết^ Lính đánh thuê ngẫu nhiên^ Tiến hóa lính đánh thuê

-Dungeon khác: Hoàn thành ngục tối hàng ngày và Tháp vô cực 1F hoàn thành

Nâng cấp : Nâng cấp vũ khí & Áo giáp|-Thị trấn:Chiến tranh thị trấn^ Cấp thị trấn

-PK:Giết người chơi khác Điểm ngoài vòng pháp luật^ Truy nã

• Cộng đồng | -Tình bạn: Tham gia tổ đội Đăng ký kết bạn Gửi trái tim

-Guild: Gia nhập Guild^ Tham gia Guild Wars Hoàn thành Guild Raid^ Tham gia bao vây

• Bậc thầy|-Hoàn thành từng thành tích.

Hearts War webview vn
1.Quản lý bạn bè trong trò chơi| Danh sách bạn bè: Kiểm tra bạn bè của bạn trong trò chơi

• Yêu cầu: Bạn có thể thêm bạn bè ở đây và khi nhận được bạn bè, bạn sẽ có một người bạn trong danh sách

• Gợi ý: Kiểm tra đề nghị kết bạn

• Danh sách chặn: Kiểm tra người chơi đã chặn

• Phần thưởng giới thiệu: [Giúp] – [Cộng đồng] – [Phần thưởng giới thiệu]

Hearts War webview vn
1.Phần thưởng giới thiệu

• Nhập mã người giới thiệu đã đề xuất trò chơi HeartsWar

• Bạn chỉ có thể nhập mã giới thiệu một lần

• Phần thưởng giới thiệu sẽ nhận được trong hộp thư khi LV cơ sở 60

2. Phần thưởng được đề xuất

① mã giới thiệu của bạn

② nhận phần thưởng theo số lần nhập mã của họ.

RONIN

Hearts War webview vn

PIRATE

Hearts War webview vn

BLACK MAGE

Hearts War webview vn

CHOCOLATIER

Hearts War webview vn

PALADIN

Hearts War webview vn

STONEMASON

Hearts War webview vn

PRIEST

Hearts War webview vn

VAMPIRE

Hearts War webview vn

.

ROHAN

Hearts War webview vn

CARELIUS

Hearts War webview vn

MONIKA

Hearts War webview vn

XILIN

Hearts War webview vn

RIKO

Hearts War webview vn

ANGELICA

Hearts War webview vn

KENNETH

Hearts War webview vn

HINKEL

Hearts War webview vn

WILLSBURG

Hearts War webview vn

OSWALD

Hearts War webview vn

SIGVALD

Hearts War webview vn

EDMUND

Hearts War webview vn

AIDA

Hearts War webview vn

ADELE

Hearts War webview vn

KATLIN

Hearts War webview vn

BIANCA

Hearts War webview vn

WENYA

Hearts War webview vn

AILEEN

Hearts War webview vn

BENEDICT

Hearts War webview vn

BERTEL

Hearts War webview vn

DAVISSON

Hearts War webview vn

HENRY

Hearts War webview vn

RHEA

Hearts War webview vn

SHEAVE

Hearts War webview vn

CLAUDIA

Hearts War webview vn

URSULA

Hearts War webview vn

SABINA

Hearts War webview vn

ALBANIE

Hearts War webview vn

ISAAC

Hearts War webview vn

YOUSUF

Hearts War webview vn

HEREIS

Hearts War webview vn

ZAID

Hearts War webview vn

ANDREAS

Hearts War webview vn

RANDGRIZ

Hearts War webview vn

LIARA

Hearts War webview vn

WADE

Hearts War webview vn

BUNNY GIRL

Hearts War webview vn

RUDY

Hearts War webview vn

DAKIR

Hearts War webview vn

SEBASTIAN

Hearts War webview vn

.

Câu hỏi và trả lời

Q: các yêu cầu và thông số kỹ thuật của hệ điều hành tối thiểu là gì?
A: iPhone 6s trở lên, iOS 8.0 trở lên / Android 4.4 trở lên, CPU 2.7Ghz trở lên, Ram 3 GB, phù hợp với 1 GB.

Q: Nó có thể được chơi trên máy tính hay không?
A: Có thể chơi trên máy tính bằng cách phát qua chương trình mô phỏng.

Q: Tôi có thể theo dõi các kênh tin tức ở đâu?
Trả lời: Bộ fan hâm mộ https://www.facebook.com/PlayPark.HeartsWar Hoặc trang web https://pathtswar.playpark.com/

Câu hỏi: Làm thế nào tôi có thể liên hệ với nhóm?
Trả lời: Hộp thư đến / tin nhắn trước chương trình dành cho người hâm mộ https://www.facebook.com/PlayPark.HeartsWar/inbox

Câu hỏi: Nếu xảy ra sự cố kết nối, tôi nên làm gì?
A: Kiểm tra internet hoặc Wifi của bạn và thử chơi lại trò chơi.