[HeartsWar] ระบบ ก็อบลินช็อป [item shop]

275

1.เข้าสู่ระบบ ก็อบลินช็อป [item shop] ได้ที่รูปทางด้านล่าง หรือปุ่มที่อยู่ทางหน้าแรกของ website HeartsWar link :https://heartswar.playpark.com/th-th/

[HeartsWar] ระบบ ก็อบลินช็อป [item shop]
ระบบ ก็อบลินช็อป [item shop]
[HeartsWar] ระบบ ก็อบลินช็อป [item shop]

2.ทำการ Login เข้าระบบ item shop ด้วย Play ID ที่จะทำการชำระเงินผ่านระบบ Playmall

[HeartsWar] ระบบ ก็อบลินช็อป [item shop]
[HeartsWar] ระบบ ก็อบลินช็อป [item shop]

3.ระบบ Item Shop จะใช้เงินจากกระเป๋า PlayMall ในการซื้อสินค้าเท่านั้น

4.ถ้ามีเงินในระบบ Playmall อยู่แล้วสามารถกดเลือกสินค้าที่ต้องการจากรูปภาพและกดปุ่ม [เพิ่มสินค้าลงตะกร้า] เพื่อทำการซื้อสินค้าได้

[HeartsWar] ระบบ ก็อบลินช็อป [item shop]
[HeartsWar] ระบบ ก็อบลินช็อป [item shop]
5.หากในกระเป๋า PlayMall มีเงินไม่พอ ระบบจะให้ท่านทำการเติมเงินเข้าระบบ (ให้กดปุ่มเติมเงินสีส้มเท่านั้น) ให้ทำการกลับไปเติมเงินที่ระบบ PlayMall
[HeartsWar] ระบบ ก็อบลินช็อป [item shop]
6.เลือกประเภทบัตรที่ต้องการจะเติมเงิน
[HeartsWar] ระบบ ก็อบลินช็อป [item shop]

7.ยอดเงินที่เติมเข้ากระเป๋า Playmall จะแสดงขึ้นมาที่ระบบตามรูปภาพ หลังจากนั้นให้กลับไปที่ระบบก็อบลินช็อป [item shop]ใหม่อีกครั้งหนึ่ง

[HeartsWar] ระบบ ก็อบลินช็อป [item shop]

8.เมื่อตรวจสอบรายการสินค้าที่ต้องการถูกต้องทั้งหมดแล้วให้ทำการกดปุ่ม [ชำระเงิน]

[HeartsWar] ระบบ ก็อบลินช็อป [item shop]

9.ระบบจะแสดงยอดเงินคงเหลือและจำนวนเงินที่ต้องชำระ ให้ท่านกดปุ่ม [ชำระเงิน] เพื่อยืนยันการซื้อ

[HeartsWar] ระบบ ก็อบลินช็อป [item shop]
[HeartsWar] ระบบ ก็อบลินช็อป [item shop]

10.หลังจากนั้นให้ท่านทำการตรวจสอบ Item Code ที่ท่านได้รับ โดยให้เลือกไปที่เกม HeartsWar (ตามรูปภาพ)

[HeartsWar] ระบบ ก็อบลินช็อป [item shop]

11.ท่านจะเห็นประวัติในการซื้อ item shop ทั้งหมดพร้อมทั้ง itemcode ของสินค้าที่ซื้อไป จะแสดงที่กรอบสีแดง

[HeartsWar] ระบบ ก็อบลินช็อป [item shop]