[HeartsWar] New user get free

191

 

[HeartsWar] New user get free

เพียงสร้างตัวละครในระยะเวลากิจกรรมที่กำหนดเมื่อข้ามวัน จะมีการส่งไอเทมสำหรับผู้เล่นใหม่ให้ทางจดหมาย

เวลาเริ่ม : 17 มิถุนายน 2563 น. เวลา 00.01 น.
สิ้นสุด : 23 มิถุนายน 2563 เวลา 23.59 น.

[HeartsWar] New user get free

Crow wing 1ea

 

[HeartsWar] New user get free

S grade mercenary Summon 2ea (Lock)

[HeartsWar] New user get free Tereport 7 Day

 [HeartsWar] New user get free
Crac generate x2 7 Day ticket 1ea (Lock)